Městský kamerový dohlížecí systém

 

Městská policie Jeseník již od roku 1998 spravuje a obsluhuje městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“). Monitorována jsou jen místa veřejně přístupná, která byla vyhodnocená jako riziková na základě bezpečnostních analýz, podnětů od veřejnosti apod.

 
 

Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst /např. náměstí, pěší a obchodní zóny, parkoviště, autobusové či vlakové nádraží, sídliště.  

 

MKDS musí monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Jednou z variant jak zvýšit pocit bezpečí občanů na veřejných prostranstvích je provozování městského kamerového dohlížecího systému. Statistiky ukazují, že umísťování této technologie je správným krokem v boji proti kriminalitě a snižování nákladů na zabezpečení veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách obcí a měst. Pro městské kamerové systémy se s úspěchem instalují otočné kamery s přibližováním až na vzdálenost 200 metrů. Provázáním celého systému se složkami policie, hasičských sborů a záchranných služeb jsou kamerové systémy často nezbytnou součástí integrovaného záchranného systému dané obce.

Městská policie Jeseník již několik let využívá městský kamerový dohlížecí systém, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání a v některých případech nahrazuje také absenci svědků. Díky neustálému monitorování rizikových míst se strážníkům daří lépe odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu a záběry z kamer jsou mnohdy předávány Policii ČR k následnému použití v důkazním řízení či identifikaci pachatele trestného činu. Operátoři obsluhující kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech. Obraz z kamer slouží k využití také základním složkách integrovaného záchranného systému. Dispečink městského kamerového dohlížecího systému je umístěn na pracovišti úřadovny Městské policie Jeseník, na adrese Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník(v přízemí Pasáže Slovan). Na provoz dispečinku MKDS jsou vyčleněni 4 zaměstnanci.  Pracovníci MKDS jsou převážně civilní zaměstnanci zařazení do 12 hodinových turnusových směn s nepřetržitým provozem.

Hlavní význam MKDS: 

 

  • odrazuje od páchání některých druhů trestné činnosti, protože výrazně zvyšuje nejistotu pachatelů a možnost jejich zadržení nebo identifikace
  • kamerový záznam je často rozhodujícím podkladem pro policii při pátrání po pachateli nebo prokazování trestného činu
  • dohled na strategická místa ve městě je využíváno také při mimořádných nebo krizových situacích, přivolání pomoci lidem při nehodách, ve zdravotní nouzi, při navigaci složek IZS
  • hlavním účelem městských kamerových systémů je vytváření tzv. "bezpečných zón". Praxe potvrzuje, že v místech veřejného dohledu kamer dochází k výraznému snížení počtu trestných činů.
  • vizuálního monitoringu bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

MKDS v Jeseníku se skládá z 16 kamerových bodů, je celý převeden do digitalizované podoby. Ovládání a dohled kamer zajišťují pracovníci operačního střediska a tísňové linky. Obrazový záznam je automaticky ukládán a přemazáván na zvláštním serveru. Jelikož hlavním účelem je kriminalitě předcházet, jsou i poloha a počet kamerových bodů záměrně zveřejňovány.  

Seznam kamer s náhledy