Informace o měření rychlosti vozidel

Informace o měření rychlosti vozidel

Měřit rychlost vozidel v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích je od 1. července 2006 oprávněna Policie České republiky a obecní policie. Podle zákona přitom obecní policie postupuje v součinnosti s Policií České republiky.

Tato součinnost spočívá zejména ve výběru vhodných lokalit a termínů pro měření rychlosti vozidel s ohledem na efektivní dopady na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zákon zde fakticky výslovným zmíněním povinné součinnosti pouze zdůrazňuje obecnou zásadu spolupráce obecní policie s Policií ČR, jak je zakotvena v zákoně o obecní policii, takže přímá účast příslušníka Policie ČR při takovém měření rychlosti není nutná.

Měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a především k nastolení právního stavu v této oblasti. Měření rychlosti je možné posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska.


Městská policie Jeseník se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je měření rychlosti vozidel, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěvníků města Jeseník pocit bezpečí eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu. Dle provedených analýz je častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním nejvyšší dovolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla, jsou vždy velice vážné.

Městská policie Jeseník používá laserový měřič rychlosti americké výroby TruCAM II. Radarové měřiče TruCAM II patří svými technickými parametry (včetně ochrany dat) dlouhodobě mezi špičkové výrobky v tomto oboru. Svojí technickou úrovní naplňují veškerá legislativní kritéria. Zajišťují měření a dokumentaci překročení nejvyšší dovolené rychlosti projíždějících vozidel, jak na příjezdu k měřícímu zařízení, tak na odjezdu od něj. Nastavení všech potřebných parametrů pro obsluhu je prováděno na obrazovce s dotekovým ovládáním, která slouží zároveň jako kontrolní monitor. Při překročení nastavené mezní rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální obrazová dokumentace. Výsledná digitální fotografie je uložena v zařízení a obsahuje zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření. Bezprostředně po změření vozidla se na obrazovce zařízení objeví snímek z měření. Ten lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality pořízené dokumentace. Pro další zpracování lze obrázky z radaru přenést prostřednictvím paměťového média nebo po počítačové síti na kancelářský počítač. V něm pak lze pomocí archivačního programu provádět zpracování a dlouhodobou archivaci všech získaných údajů.

Jednotlivá místa, kde by byla prováděna radarová kontrola dodržování rychlosti, jsou určována ze statisticky vyhodnocených údajů nehodovosti, které vyplývají z poznatků Policie České republiky, ale i z podnětů občanů, vedení radnice a strážníků Městské policie Jeseník.

V Jeseníku je k měření rychlosti městskou policií určeno celkem deset míst, na nichž strážníci střídavě, přesto pravidelně, měření rychlosti provádí . Proto apelujeme na řidiče, aby dodržovali zákonem stanovené rychlosti a vyhnuli se tak zbytečným sankcím.