Obrázek bez názvu

MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Městská policie Jeseník je orgánem města, který zřídilo zastupitelstvo města Jeseník obecně závaznou vyhláškou od roku 1992. Řídí ji starosta města. K plnění některých úkolů při řízení městské policie je pověřen určený strážník – ředitel městské policie.

Policie informuje
0%
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLA ČAPKA

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLA ČAPKA

01.03.2023
Dne 23.02.2023 navštívily děti z mateřské školy Karla Čapka prostory Městské policie Jeseník. Jednalo so o první návštěvu dětí z mateřských škol v roce 2023, která odstartovala tradiční setkání spojené s diskuzemi a praktickými ukázkami služební činnosti Městské policie Jeseník pořádané v rámci Programu prevence kriminality.
Program prevence kriminality pro mateřské školy je především zaměřen na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a předcházení a snižování výskytu rizikových forem jejich chování.
Strážníci téměř sedmdesáti dětem předvedli formou zábavného dialogu ukázku služební výstroje, služební výzbroje a služebních zařízení. Děti si mohly vyzkoušet volání služební vysílačkou, nasazováni policejních pout nebo se podívat přes silniční rychloměr na měření rychlosti vozidel.
Poté se děti společně se strážníky odebraly do prostor služebny městské policie, kde byly operátorku kamerového systému Městské policie Jeseník seznámeny s funkčností operačního střediska.
Před budovou služebny městské policie byla pro děti přichystána ukázka služebního sanitního vozu, který si děti mohly projit či se posadit za volant.
Na závěr bylo pro děti přichystáno překvapení v podobě služebního psa Queena, kterého dětem předvedli asistenti prevence kriminality.
Oslavy 30. výročí založení Městské policie Jeseník

Oslavy 30. výročí založení Městské policie Jeseník

12.09.2022
V letošním roce jsme si připomenuli 30 let od založení Městské policie Jeseník.
Za dobou svého trvání prošla Městská policie Jeseník složitým vývojem a díky své každodenní činností se stala nepostradatelnou složkou zajišťující bezpečnost občanů a veřejný pořádek na území města Jeseník.
Letní tábory s Duhou

Letní tábory s Duhou

02.09.2022
Ve dnech 20. 07. a 10. 08. 2022 nás jako každoročně navštívily děti z příměstského tábora Jeseník pořádaného Střediskem volného času DUHA Jeseník. V rámci návštěvy si děti prohlédly prostory služebny městské policie na ulici Palackého, kde jim strážník Radek Sedlář ukázal kamerový systém, seznámil je s vybavením služebního auta a předvedl výzbroj a výstroj strážníků při jejich každodenní činnosti na ulici. V zasedací místnosti MP Jeseník si s nimi formou besedy povídal o činnosti městské policie zde v Jeseníku a prevenci obecně.
ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

01.09.2022
Milí rodiče, rádi bychom vás v této souvislosti požádali, aby jste dětem připomněli základní pravidla bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Školáci si po dlouhém volnu budou muset zvykat na jiný režim dne. To potrvá několik dní, přičemž po tuto dobu budou děti zcela jistě nepozorné více než kdy jindy. Mnozí spolužáci se dlouho neviděli, budou mít potřebu si navzájem povyprávět prázdninové zážitky, což významným způsobem sníží jejich pozornost při cestách do školy i po vyučování na cestě domů.
V této souvislosti také apelujeme na řidiče, kteří by v tomto období měli při řízení vozidel dbát zvýšené pozornosti, předvídat a „myslet i za děti“. Děti se několik dní po začátku školní docházky budou patrně chovat poněkud nevyzpytatelně. Pokud školáci na druhé straně silnice spatří někoho, s kým se dlouho neviděli, mohou náhle vběhnout do vozovky přímo před jedoucí vozidlo.
Městská policie se dohledu na ranní docházku dětí do škol bude věnovat v maximální míře. Dohled na přechodech budou kromě strážníků MP vykonávat stejně jako v minulosti i Asistenti prevence kriminality.
Den Městské policie Jeseník - 7. září 2022

Den Městské policie Jeseník - 7. září 2022

31.08.2022
Městská policie Jeseník letos slaví 30 let od svého založení. U této příležitosti vás společně s Městem Jeseník srdečně zveme na „Den Městské policie Jeseník“, který se koná dne 07. září 2022 od 10:00 hod. na Masarykově náměstí. Pro veřejnost a zvláště pro děti je připravený bohatý program, jako např. „Den otevřených dveří služebny městské policie“, ukázka techniky a činnosti Sboru dobrovolných hasičů a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, rozmanité soutěže, skákací hrad, hudební produkce a další.
Strážníci odchytili dravého ptáka

Strážníci odchytili dravého ptáka

06.07.2022
Dne 06. 07. 2022 v odpoledních hodinách obdržela Městská policie Jeseník žádost od dozorčího Obvodního oddělení Policie ČR o pomoc s odchytem dravého ptáka, neboť oddělení nedisponuje odchytovými prostředky pro tyto účely. V tomto případě se jednalo o mládě Poštolky obecné, která patří do rodu menších sokolovitých dravců. Dravec se pohyboval v prostorách zahrady Domova Sněženka Jeseník na ulici Moravská a přesto, že se jednalo teprve o mládě, mohlo dojít k ohrožení klientů tohoto zařízení. Strážníci vyrazili na místo s příslušnými odchytovými prostředky, kde dravého ptáka odchytili a převezli v přepravním boxu na služebnu městské policie. O odchytu mláděte Poštolky byla ihned informována záchranná stanice v Rudě nad Moravou, která kontaktovala CHKO Jeseník, jejíchž zaměstnanci si následujícího dne dravce vyzvedli.
ODCHYT HADA

ODCHYT HADA

27.06.2022
Dne 27. 06. 2022 ve večerních hodinách bylo na tísňovou linku 156 Městské policie Jeseník přijato oznámení obyvatelky ulice Javorová s prosbou o pomoc. Obyvatelka uvedla, že na terase jejího domu se pohybuje had v délce cca 1 metr. Strážníci se ihned dostavili na určené místo a hada bezpečně odchytili. V tomto případě se jednalo o Užovku obojkovou (v České republice zvláště chráněna jako ohrožený druh), kterou poté strážníci vypustili ve volné přírodě.
DĚTI Z 1. ROČNÍKU ZŠ B. NĚMCOVÉ NÁS NAVŠTÍVILY

DĚTI Z 1. ROČNÍKU ZŠ B. NĚMCOVÉ NÁS NAVŠTÍVILY

08.06.2022
Dne 08. 06. 2022 krátce po polední zavítaly děti prvního ročníku základní školy Boženy Němcové, do služebních prostor Městské policie Jeseník. Děti se tak mohly podívat jak na služebnu operátorů, tak i na celý kamerový systém a seznámit se s veškerým dění kolem městské policie. Taktéž jim byla předvedena všechna služební vozidla a formou besedy představena činnost strážníků v rámci výkonu služby v ulicích města.
BESEDA S DĚTMI Z MŠ KOPRETINA.

BESEDA S DĚTMI Z MŠ KOPRETINA.

26.05.2022
Dne 26. 5. 2022 navštívili strážníci městské policie MŠ Kopretina na ulici Tyršova, kde si s dětmi povídali na téma práce městské policie. Poté se společně přemístili na dopravní hřiště v areálu mateřské školky, kde si s dětmi předškolního věku vyzkoušeli, jak se chovat v silniční dopravě. Stěžejním tématem bylo bezpečné přecházení po přechodu pro chodce a vozovky mimo tento přechod.
Běh pro válečné veterány

Běh pro válečné veterány

18.05.2022
Dne 18. 05.2022 pořádala Vojenská lázeňská léčebna Jeseník VOLAREZA „Běh pro válečné veterány“ v rámci 5. ročníku celoarmádní charitativní akce „Běh pro válečné veterány okolo republiky“ konané ve dnech 14. – 20. 05.2022 na podporu Vojenského fondu solidarity. Cílem této akce je zdolat v součtu běhů na různých místech republiky trasu v délce, která zhruba odpovídá obvodu České republiky, tzn. 1 800 km. Jako každoročně se této akce zúčastnili také zástupci Městské policie Jeseník, kteří doplnili celkem 25 trojčlenných družstev. Mimo to, že se letos na start tratě dlouhé cca 7 km postavilo více družstev, byl i vybraný finanční obnos vyšší jako loni. To vše svědčí o tom, že charitativní akce k uctění památky válečných veteránu a pomoc při podpoře rodin zasažených tragédiemi spojenými s výkonem v armádních službách není jak strážníkům MP, tak i ostatním jesenickým občanům lhostejná.
BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA

27.04.2022

Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách navštívili strážníci městské policie v rámci programu prevence další z mateřských školek, a to Modrou školku na ulici Křížkovského.
Dětem byla předvedena výstroj a základní vybavení strážníků městské policie.
Dále se mohly děti seznámit s některými činnostmi městské policie. Strážníci dětem vysvětlili, jak se například postupuje při odchytu zatoulaných psů, jak se používají ke komunikaci služební vysílačky nebo jak a kdy je nutné použít donucovací prostředky.
Následovala diskuse na téma: - jak telefonovat, když jsem sám doma, - jak jednat při kontaktu s cizími lidmi, - co dělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku, - co dělat, když mně někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým, - sám doma, - sám na ulici, - co dělat při kontaktu se psy.
Na závěr byly děti seznámeny se základy dopravní výchovy.