Pro chodce

Zákon o silničním provozu v § 2 stanoví, že chodcem je osoba, která:

 • tlačí nebo táhne sáňky,
 • tlačí nebo táhne dětský kočárek,
 • tlačí nebo táhne vozík pro invalidy,
 • tlačí nebo táhne ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm,
 • pohybuje se na lyžích,
 • pohybuje se na kolečkových bruslích,
 • pohybuje se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy,
 • vede jízdní kolo,
 • vede motocykl o objemu válců do 50 cm3,
 • vede psa a podobně.

Jako zákon o silničním provozu stanoví, kdo je chodcem, tak stanoví i jeho povinnosti. Ty jsou vyjmenovány v §§ 53-56 uvedeného zákona. Nechceme vás poučovat, jistě máte tyto povinnosti zažité, ale možná neuškodí si je připomenout...

Následující pravidla musí dodržovat každý chodec:

 • chodec musí užít především chodníku nebo stezky pro chodce, po chodníku se chodí vpravo,
 • chodec nesoucí předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky,
 • kde není chodník nebo tam, kde není schůdný, se chodí po levé krajnici, kde není krajnice nebo tam, kde není schůdná, se chodí co nejblíže při levém okraji vozovky,
 • chodci smí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe,
 • za snížené viditelnosti, při zvýšeném provozu, v nebezpečných a nepřehledných úsecích musí chodci jít jen jednotlivě za sebou,
 • chodec nesmí ohrozit cyklistu na "Stezce pro chodce a cyklisty" a je-li stezka rozdělena na pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh pro chodce,
 • osoba, která vede jízdní kolo nebo moped nesmí na chodníku ohrozit ostatní chodce; pokud by toto hrozilo, musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 • osoba, která se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích apod., nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce
 • osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce, nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky,
 • je-li přechod pro chodce, křižovatka s řízeným provozem, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod musí chodec k přecházení vozovky užít tato místa, jsou-li blíže než 50 m,
 • na přechodu pro chodce se chodí vpravo, chodec nesmí bezdůvodně zastavovat nebo se zdržovat na přechodu pro chodce ani na vozovce,
 • mimo přechod pro chodce smí chodec přecházet jen kolmo k ose vozovky,
 • chodec se musí před vstupem do vozovky přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu, chodec musí při přecházení vozovky brát ohled na rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel a nesmí řidiče donutit k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy
 • chodec nesmí vstupovat do vozovky nebo na přechod pro chodce bezprostředně před blížícím-se vozidlem,
 • chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo do vozovky, přijíždějí-li vozidla s právem přednosti v jízdě; pokud se již na vozovce či přechodu nachází, musí neprodleně uvolnit prostor k projetí těchto vozidel
 • chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce
 • před železničním přejezdem si chodec musí počínat zvlášť opatrně; musí se přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejít.

Preventivní rady pro chodce: 

 • K chůzi užívejte převážně chodník, nejlépe jeho pravou polovinu nebo stezku pro chodce.
 • Tam, kde chodník není, choďte po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky.
 • Nejvíce však dva chodci vedle sebe, za snížené viditelnosti pouze po jednom.
 • V silničním provozu platí pravidlo “vidět a být viděn“. Proto noste vrchní část oblečení v pestrých barvách nebo užívejte reflexní doplňky.
 • Při přecházení vozovky využívejte přechod pro chodce.
 • Před samotným přecházením se důkladně rozhlédněte na obě strany.
 • Chodec nemá na přechodu absolutní přednost!
 • Žádný řidič nedokáže zastavit na místě, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky.
 • POZOR!!! Přednost v jízdě mají také tramvaje a vozidla s právem přednosti jízdy (Policie ČR, záchranné služby, hasiči…).
 • Kde přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobře vidět na obě strany. Rozhodně ne v zatáčce, mezi stojícími vozidly, u překážky, která nám brání v rozhledu, v kopci.
 • Přecházíte-li silnici s více jízdními pruhy, sledujte provoz vozidel ve všech těchto pruzích. Stává se, že v jednom pruhu řidič zastaví, v pruhu druhém ne.
 • Na přechodu se světelnou signalizací se řiďte semafory. Do vozovky vstupujte pouze na zelenou a to tehdy, až se přesvědčíte, že skutečně nic nejede.
 • Silnici přecházejte bezpečně, neběhejte přes ni, ale zároveň se na ni zbytečně dlouho nezdržujte pomalou chůzí.
 • Chodec je i osoba s kočárkem, která vede jízdní kolo, ale i osoba s kolečkovými bruslemi. V těchto případech buďte vždy ohleduplnější, pohybujte se bezpečně a neohrožujte ostatní chodce.