Obecná informace ke zpracování osobních údajů

Město Jeseník jako správce osobních údajů dále zpracovává osobní údaje za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím Městské policie,  spočívající zejména v:

  1. ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  2. dohledu na dodržování pravidel občanského soužití,
  3. dohledu na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení,
  4. dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  5. dohledu na  dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a přijímání opatření k jeho obnovení,
  6. prevenci kriminality v obci,
  7. dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
  8. odhalování přestupků,
  9. v zajištění komunikace s občany,
  10. prezentace své činnosti.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Městská policie Jeseník pověřena.

Pro zajištění veřejného zájmu a výše uvedených právních povinností, zejména těch preventivních,  Městská policie Jeseník provozuje a využívá technické prostředky, včetně kamerových  systémů se záznamem.

Vaše osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není Městské policii Jeseník uložena zvláštním zákonem anebo jste k tomu  neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů u Městské policie Jeseník nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá ze zvláštních zákonů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Další obecné informace k ochraně osobních údajů najdete zde.

Odkaz