Profil městské policie

Městská policie Jeseník

Městská policie Jeseník je orgánem města, který zřídilo zastupitelstvo města Jeseník obecně závaznou vyhláškou od roku 1992. Řídí ji starosta města. K plnění některých úkolů při řízení městské policie je pověřen určený strážník – ředitel městské policie.

Městská policie

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Úkoly městské policie:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality ve městě,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených v zákoně o opatřeních před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tzv. „tabákový zákon“)

Oprávnění Městské policie Jeseník:

 • projednávat v příkazním řízení přestupky:
  1. jejichž projednávání je v působnosti města,
  2. podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
  3.  na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p),
  4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,
  5.  na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.
 • zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů,
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě o průběhu zákroku nebo úkonu,
 • měřit rychlost vozidel na místech výhradně určených (republikovou) policií,

Strážník městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:

 • požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požadovat od každého věcnou a osobní pomoc
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky
 • použít (služebního) psa
 • použít služební zbraň
 • zastavovat vozidla
 • vyzvat řidiče k vyšetření ke zjištění, zda řidič není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou než alkoholem,
 • vyzvat osobu, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, aby se podrobila vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky.

Kontaktní adresa:
Městská policie Jeseník
Pasáž Slovan, Palackého 1341/2,

790 01 Jeseník
Česká republika
tel. : tísňová linka 156, + 420 584 401 260

Odkaz